Det vert normalt sett kalla inn til dugnad i båthamna 2 gonger for året. Vårdugnad og haustdugnad. Føremålet er å gjere hamna sommarklar og vinterklar. I tillegg vert det og utførd naudsynt vedlikehald. Alle medlemmar må stille på minimum 1 dugnad for  året. Sjå vedtekter for meir informasjon.